Ga verder naar de inhoud

Algemene voorwaarden online verkoop

Aanvullende voorwaarden van toepassing in het kader van een verkoop afgesloten op afstand

1. Definities

 1. Definities: in deze algemene aanvullende voorwaarden zijn de volgende definities (met hoofdletter) van toepassing:
  1. Overeenkomst: elke overeenkomst die schriftelijk en ondertekend wordt aangegaan tussen Lucien en een Klant, inclusief deze Voorwaarden, en aanpassingen hierop;
  2. Klant: alle natuurlijke of rechtspersonen waar Lucien een Overeenkomst mee aangaat of waarmee Lucien het afsluiten van een Overeenkomst mee onderhandelt;
  3. Consument: de Klant die handelt als natuurlijke persoon buiten de doeleinden van zijn/haar onderneming waar Lucien Producten aan verkoopt en/of levert;
  4. Bestelling: elke bestelling die door een Klant bij Lucien wordt geplaatst, in welke vorm dan ook;
  5. Producten: alle goederen die onder een Overeenkomst vallen;
  6. Lucien: de besloten vennootschap Goodbikes met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1050 Elsene, Maliestraat 50;
  7. Lucien-winkel: een fysieke verkoop- en/of reparatielocatie van Lucien; de huidige adressen zijn terug te vinden op de website van Lucien: https:// lucien.bike/nl/fietsenwinkels/.
  8. Website: dit is de website https://lucien.bike/nl.

2. Algemeen

 1. In het geval van een verkoop afgesloten op afstand (in de zin van artikel I.8.15° Wetboek Economisch recht) zoals op een website, zijn deze Aanvullende Voorwaarden van toepassing in aanvulling op de Algemene Verkoopvoorwaarden. De bepalingen betreffende het herroepingsrecht (zoals vermeld in artikel 4 e.v. hieronder) zijn alleen van toepassing in geval van verkoop aan een Klant-Consument.
 2. Indien de Klant een Consument is die een Product via de Website heeft gekocht, kan het Product vervolgens worden geretourneerd binnen veertien (14) dagen na aankoop. Zie hieronder voor het online retourneerformulier, de voorwaarden en voor het regelen van een afspraak voor het ophalen van het Product.
 3. Als een Klant voldoet aan de definitie van “Consument”, heeft de Klant het recht om een aangekocht Product te herroepen conform hetgeen bepaald is in onderhavige aanvullende voorwaarden en een bestelling in te trekken zonder opgave van reden.

3. Bestelling via de Website

 1. Alvorens een verkoop definitief is zal de Klant na het invullen van zijn gegevens en deze aanvullende voorwaarden te hebben aanvaard, een bevestigings-e-mail ontvangen. Lucien garandeert dat het Product dan niet verder zal verkocht worden gedurende een periode van zeven (7) werkdagen. Binnen deze periode van zeven (7) werkdagen, moet de Klant het volledige saldo van het Product hebben overgemaakt in overeenstemming met de modaliteiten zoals uiteengezet in de bevestigings-e-mail.
 2. Het Product wordt dan gedurende deze periode ten gunste van de Klant gereserveerd. Het is Lucien verboden gedurende deze periode het Product aan een derde partij te verkopen, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen met de Klant. Lucien houdt zich het recht voor om de Klant binnen de twee (2) werkdagen in te lichten in geval het bestelde Product niet meer beschikbaar was ten tijde van de bestelling (doordat bijvoorbeeld het Product net eerder werd aangekocht). De Klant aanvaardt om met Lucien een alternatief overeen te komen.
 3. De verkoop wordt pas definitief nadat Lucien de betaling van het volledige saldo heeft ontvangen.
 4. Indien de verkoop een voorschot voorziet, bepaald in het exclusieve belang van Lucien, dan wordt de verkoop afgesloten onder de opschortende voorwaarde van de ontvangst op de bankrekening van Lucien van het bedrag van het overeengekomen voorschot. Zolang het voorschot niet is ontvangen op de bankrekening aangegeven door Lucien, is de verkoop niet voltooid, tenzij Lucien uitdrukkelijk en schriftelijk verzaakt aan deze opschortende voorwaarde, waarbij hij de enige is die dit mag doen.
 5. Als de Klant de verkoop vóór de levering van het Product beëindigt, heeft Lucien recht op een schadevergoeding die overeenkomt met de werkelijk geleden schade, doch beperkt tot 15% van de totale verkoopprijs van het Product.

4. Inspectie en klachten

 1. De Klant is verplicht om de Producten onmiddellijk bij ontvangst zorgvuldig te inspecteren of ze na ontvangst te laten onderzoeken door de Klant zelf of een derde die volgens zijn/haar instructies handelt, afhankelijk van welke van de gebeurtenissen eerder is. Lucien dient niet later dan binnen 5 (vijf) kalenderdagen na ontvangst van de Producten schriftelijk te worden geïnformeerd via webshop@lucien.bike voor klachten met betrekking tot gebreken van de Producten of verschillen in aantal, gewicht of kwaliteit tussen de geleverde Producten en de specificatie ervan in de desbetreffende bestelbevestiging of factuur. De kennisgeving van de Klant bevat minimaal een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de klachten met betrekking tot de gebreken waarop de Klant zich beroept, en bij voorkeur foto’s van de gebreken. De Klant moet Lucien schriftelijk op de hoogte stellen van gebreken die redelijkerwijs niet binnen de hierboven genoemde periode ontdekt hadden kunnen worden, onmiddellijk nadat ze worden ontdekt, maar in geen geval later dan binnen veertien (14) kalenderdagen na de ontvangst van de Producten. Kennisgeving van uiterlijke schade kan alleen door Lucien worden aangenomen voor eerste gebruik van het Product. Indien de Klant nalaat Lucien in te lichten binnen de bovengenoemde termijn, vervalt zijn/haar recht om een dergelijke onregelmatigheid of gebrek te claimen.
 2. De Klant is verplicht om na constatering van een onregelmatigheid of gebrek het gebruik van de Producten in kwestie te staken. Indien hier niet aan wordt voldaan, vervalt het recht om een dergelijke onregelmatigheid of gebrek te claimen. De Klant zal Lucien voorzien van alle nodige medewerking om de klacht te onderzoeken.

5. Herroeping – principes en modaliteiten

 1. In overeenstemming met Boek VI, Titel 3, Hoofdstuk 2 van het Wetboek Economisch Recht, heeft de Klant het recht om het contract zonder opgave van reden te herroepen, zolang de Klant de aard, de kenmerken en de werking van het Product niet kon vaststellen, en dit ten laatste binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag na de dag waarop de Klant fysiek het Product in bezit nam (namelijk bij de levering).
 2. Te dien einde, kan de Klant een brief (bv. schriftelijk per post of e-mail) naar Lucien sturen waarin hij ondubbelzinnig zijn wens tot herroeping uitdrukt en die de elementen bevat om hem te identificeren (naam, adres, nummer van de bestelbon). Hij kan hiervoor gebruik maken het modelformulier voor herroeping voorzien in het Wetboek Economisch Recht (beschikbaar op Formulier-herroeping.pdf (fgov.be)).
 3. De Klant moet zo snel mogelijk contact opnemen met Lucien om een afspraak te maken voor de teruggave van het Product. In geval van niet-naleving van de afgesproken tijd voor de teruggave-afspraak, is de Klant een schadevergoeding verschuldigd van €100 per dag vertraging.
 4. De Klant moet het Product op zijn kosten en in elk geval niet later dan veertien (14) kalenderdagen na de kennisgeving van zijn besluit van herroeping, terugbrengen daar waar hij er levering van heeft genomen bij Lucien, tenzij anders overeengekomen met Lucien.
 5. Als de Producten worden geleverd in meerdere deelpartijen, vervalt de herroepingsperiode na veertien (14) kalenderdagen na de dag dat de Klant de laatste zending/partij fysiek in ontvangst neemt.
 6. Tijdens de teruggave-afspraak van het Product zal een tegenstelbare beschrijving van de staat van het Product, met inbegrip van het aantal afgelegde kilometers van de fiets, worden opgesteld door een derde onderneming, daartoe bevoegd. De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat, tenzij de Klant het tegendeel bewijst, het Product volledig aan hem is geleverd (conform de bestelbon), in perfecte staat van reinheid en werking, en dat bijgevolg de ondertekende bestelbon geldt als beginstaat van het Product.
 7. Voorafgaand aan de teruggave-afspraak en in de tegenstelbare beschrijving van de staat van het Product, heeft de Klant de buitenkant van het Product grondig schoongemaakt. Anders wordt het Product schoongemaakt tijdens de teruggave-afspraak, en de redelijke kosten worden ten laste van de Klant gelegd (minimum €75).
 8. De Klant dient het Product tijdens de eerste veertien (14) kalenderdagen met uiterste zorg te behandelen. Als Consument is de Klant alleen aansprakelijk voor verminderde waarde van de goederen die voortkomt uit hantering anders dan die nodig is om de aard, kenmerken en werking van de Producten vast te stellen. Om de aard, kenmerken en werking van de Producten vast te stellen, kan het Product op dezelfde wijze gehanteerd en geïnspecteerd worden als een Klant zou mogen doen in een winkel. Het installeren van de pedalen en/of aanpassing van het stuur en/of zadel veroorzaken doorgaans kleine krassen. Voor zover deze handelingen niet noodzakelijk zijn om de aard, kenmerken en werking van het Product vast te stellen, ben Je aansprakelijk jegens Lucien voor enige vermindering van waarde die door deze handelingen werd veroorzaakt.

6. Herroeping – voorwaarden

 1. De Klant kan zijn herroepingsrecht niet uitoefenen, in overeenstemming met artikel VI.53 Wetboek Economisch Recht:
  1. als het Product is geconfigureerd volgens de specificaties van de Klant of duidelijk is gepersonaliseerd; en/of
  2. als alle wettelijke documenten van het Product niet uiterlijk op het moment van teruggave van het Product worden teruggegeven; en/of
  3. als het aantal kilometers dat met het Product is afgelegd sinds levering meer dan 50 km bedraagt; en/of
  4. als het Product niet meer de eigendom is van de Klant , is doorverkocht of is overgedragen aan een natuurlijke of rechtspersoon, of het voorwerp uitmaakt van een zekerheid (pandrecht, enz.).
 2. De Klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van het Product die het gevolg is van het behandelen ervan dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen zoals vermeldt in artikel 6.8 hierboven. Bijgevolg, als de Klant het herroepingsrecht uitoefent:
  1. moet de Klant het Product in perfecte staat van reinheid terugbrengen, in perfecte werkende staat en volledig (het Product moet alle accessoires, opties, uitrusting die initieel aanwezig waren en tegelijk met het Product werden geleverd). Het Product kan niet gewijzigd zijn geweest zonder de schriftelijke toestemming van Lucien en kan in het algemeen niet het voorwerp zijn geweest van een oorzaak die de garantie beperkt of uitsluit. Anders is de Klant een vergoeding verschuldigd die wordt berekend op basis van de marktwaarde van het Product , rekening houdend met de schade die vastgesteld werd in de tegenstelbare beschrijving van de staat van het Product ; en
  2. moet de Klant , als het aantal kilometers dat is afgelegd sinds de levering groter is dan 50 km, Lucien vergoeden voor elke kilometer die boven deze drempel van 50 km werd afgelegd, ten belope van €0,50 per kilometer (inclusief alle belastingen); en
  3. zal de Klant een redelijke vergoeding verschuldigd zijn ter dekking van de kosten die Lucien heeft gemaakt in het kader van de geleverde diensten tot het moment waarop de Klant hem op de hoogte heeft gebracht van de uitoefening van het herroepingsrecht (transportkosten, voertuigvoorbereidingskosten, administratieve formaliteiten, enz.); en
  4. in het algemeen zal de Klant een vergoeding verschuldigd zijn die in mindering van een door Lucien eventuele terugbetaling zal komen als hij het Product heeft gebruikt op een manier die niet in overeenstemming is met het normale gebruik ervan, of als hij langdurig en onnodig gebruik van het Product heeft gemaakt.
 3. De Klant blijft verantwoordelijk voor alle kosten, die eventueel later opeisbaar worden, die hem toerekenbaar zijn daar het Product in zijn bezit was, zoals onbetaalde overtredingen of eigendomsbelastingen.
 4. Alle kosten die de Klant heeft gemaakt om het Product te verzekeren, of andere belastingen blijven ten laste van de Klant.
 5. Als de Klant het Product via een derde partij (kredietgever, financieringshuur, verhuurder, enz.) heeft gefinancierd, zou hij kunnen worden onderworpen aan andere voorwaarden in deze financieringsovereenkomst die buiten de controle van Lucien liggen.

7. Herroeping – terugbetaling

 1. Lucien betaalt alle van de Klant ontvangen betalingen terug, inclusief de directe leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat de Klant, indien van toepassing, voor een andere wijze van levering dan de door Lucien aangeboden goedkoopste standaardlevering heeft gekozen), echter verminderd met de bedragen die de Klant aan Lucien verschuldigd is en in het bijzonder met de vergoedingen ten laste van de koper die het gevolg zijn van het behandelen van het Product dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Het bedrag van de totale verkoopprijs, inclusief het voorschot dat door de koper is betaald, zal in het bijzonder voor een dergelijke compensatie worden gebruikt.
 2. Tenzij anders overeengekomen tussen de Klant en Lucien, zal de terugbetaling uitgevoerd worden op de bankrekening die werd gebruikt voor de betaling van het Product door de Klant, onder voorbehoud van het naleven van de anti-witwasregelgeving.
 3. De terugbetaling zal zonder onredelijke vertraging plaatsvinden en in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen vanaf de datum waarop Lucien het Product van de Klant heeft teruggekregen.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Op de huidige Voorwaarden en alle andere Overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.
 2. In geval van geschil, zijn volgende rechters, naar keuze van de eiser, bevoegd om kennis te nemen van de vordering: 1) de rechtbank van de woonplaats van de verweerder of een van de verweerders; 2) de rechtbank van de plaats van levering of van de plaats waar de verbintenissen voorwerp van het geschil ontstaan of uitgevoerd worden of; 3) de rechtbank van de woonplaats van de Klant.

9. Wijziging van de voorwaarden

 1. Tenzij hierin anders is bepaald, kunnen deze voorwaarden door Lucien zonder kennisgeving aan de Klant worden gewijzigd. Behoudens als hierin of daarin anders is bepaald, zijn de gewijzigde Voorwaarden vanaf de dag van kennisgeving van toepassing op alle nieuwe Overeenkomsten en op alle huidige Overeenkomsten indien en voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van kennisgeving. Tenzij anders is bepaald op dergelijke websites, zijn alle wijzigingen direct na de plaatsing van kracht en van toepassing op alle toegang tot en gebruik van de desbetreffende website nadien. Tenzij anders is bepaald op de Website, betekent het feit dat de Klant de website na het plaatsen van herziene voorwaarden blijft gebruiken dat hij/zij de wijzigingen aanvaardt en hiermee instemt.