Ga verder naar de inhoud

Wettelijke informatie


De onderhavige internetsite werd gecreëerd en wordt beheerd door GOODBIKES BV, Maliestraat 50 Brussel, btw: BE 0716.788.428. Fax: 02/536.56.17.(hierna “Lucien” genoemd).

Intellectueel eigendomsrecht

De gebruiker erkent formeel dat de presentatie, de inhoud, de merken, de logo’s en alle informatie en gegevens die op de site voorkomen, beschermd worden door het intellectuele en industriële eigendomsrecht, dat deze eigendom blijven van Lucien en zijn informatieverstrekkers en dat deze onderworpen zijn aan een beding van afwijzing van aansprakelijkheid.

De presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie en wijziging van de gehele website en de inhoud ervan of van een deel ervan, alsook het gebruik ervan voor commerciële doeleinden, zijn verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lucien. Het is ook verboden om de website en de inhoud van de website te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het afdrukken van de internetpagina’s van Lucien is evenwel toegestaan voor privégebruik.

De gebruiker erkent dat de website uitsluitend bestemd is voor persoonlijk gebruik en niet voor commercieel gebruik.

Algemeen

Door deze website te bezoeken en gebruiken aanvaardt u de bepalingen van de onderhavige gebruiksvoorwaarden zonder beperking en zonder voorbehoud.

Als een van de bepalingen van de onderhavige voorwaarden niet-toepasbaar blijkt of tegenstrijdig is met een bepaling van dwingend recht, heeft deze niet-toepasbaarheid geen invloed op de geldigheid en toepasbaarheid van de andere bepalingen.

De onderhavige voorwaarden hebben niet als doel de toepasselijke wettelijke vereisten te ontwijken of de verantwoordelijkheid van Lucien uit te sluiten indien die niet kan worden uitgesloten op grond van voornoemde wettelijke bepalingen.

De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op deze website en op alle internetinitiatieven van Lucien.

Lucien behoudt zich het recht voor om de onderhavige voorwaarden op ieder moment aan te passen op voorwaarde dat de gebruikers hiervan op de hoogte worden gesteld op deze website of via e-mail.

Aansprakelijkheid - juistheid van de informatie

Lucien en zijn informatieverstrekkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die wordt berokkend door virussen in welke vorm dan ook, door bugs en zelfs door programma’s of toepassingen die niet compatibel zijn met de infrastructuur die de gebruiker gebruikt. Ze kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade die de gebruiker ondervindt door een panne, onderbreking of fout, evolutie, herstel, controle, onderhoud, technisch probleem, storing van het telefonienetwerk of van de verbonden netwerken of diensten, overbelasting, nalatigheid of fout van derden of van de gebruiker, alsook in geval van gebeurtenissen buiten Luciens wil om.

De gebruiker erkent nadrukkelijk dat Lucien alle verantwoordelijkheid afwijst met betrekking tot het verlies of de foutieve opslag van de gegevens die de gebruiker via de internetdiensten van deze site verzendt, met inbegrip van de gegevens om deze site te personaliseren.

Sommige modellen en onderdelen die op deze site worden afgebeeld, kunnen afwijken van het werkelijke model. De afgebeelde kleuren geven slechts een matige indruk van de werkelijkheid en hangen ook af van uw scherminstellingen. De informatie die op deze site staat, is gebaseerd op de laatst bekende gegevens op het moment van de lancering van de site. Prijzen en voorwaarden kunnen wijzigen in de loop van het productieproces. Lucien wijst iedere verantwoordelijkheid af wat betreft eventuele fouten met betrekking tot de afgebeelde producten op deze site, zoals (maar niet alleen) prijs, productinformatie en foto’s. Lucien behoudt zich eveneens het recht voor om op ieder moment de prijzen, de constructie en de uitvoering van zijn producten te veranderen en is daarbij niet verplicht om de reeds geleverde producten te veranderen.

Alle informatie die op deze website wordt verstrekt, is louter informatief en vormt geen verkoopofferte vanwege Lucien. Deze informatie kan op ieder moment worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting. De transport- en/of leveringskosten kunnen, indien nodig, worden gefactureerd. Gelieve contact op te nemen met uw Lucien-winkel om correcte informatie te verkrijgen over de prijzen, de specificaties van de fiets en/of accessoires, de levertermijnen, de algemene verkoopvoorwaarden en de omvang van onze garanties.

De gebruiker erkent dat Lucien het recht heeft om op ieder moment de beschikbaarheid van de website op te schorten wegens onderhoud en updates.

Hyperlinks

Het is mogelijk dat deze website of de site van een verknochte dienst een link naar een andere website bevat die interessant kan zijn voor de gebruiker. Zo’n link wordt evenwel louter informatief gegeven en Lucien biedt geen enkele garantie met betrekking tot alle andere websites waartoe de gebruiker toegang kan hebben via die link.

De aanwezigheid van de links betekent op geen enkele manier dat Lucien zich instemt met de inhoud ervan of verantwoordelijkheid aanvaardt voor de inhoud of het gebruik van deze andere website.

De voornoemde omstandigheden kunnen in geen geval resulteren in enige financiële vergoeding.

Verwerking van persoonsgegevens

Alle informatie over de verwerking van de persoonsgegevens vindt u op: privacybeleid.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De Belgische wet is van toepassing op de onderhavige internetsite en op de onderhavige algemene voorwaarden. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.