Ga verder naar de inhoud

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de verhuurdiensten van fietsten en speed pedelecs (de “Fiets(en)”) die worden aangeboden onder het merk LUCIEN door Goodbikes BV. Geen enkel persoon kan gebruik maken van deze diensten van Lucien zonder akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

1. Verplichtingen van Lucien

Lucien waakt erover dat de Gebruiker een Fiets krijgt uitgeleverd die zich in een goede en veilige staat bevindt en voldoet aan de wettelijke eisen.

Bij elektrische Fietsen zorgt Lucien ervoor dat batterijen regelmatig worden opgeladen. De afstand die wordt aangegeven bij een gegeven batterijniveau is enkel indicatief. Lucien kan er geenszins voor aansprakelijk worden gesteld dat de volledige aangegeven afstand niet kan worden overbrugd met ondersteuning aangezien deze kan variëren in functie van externe omstandigheden zoals temperatuur, wind, gewicht van de berijder, hellingen op het parcours etc.

2. Verplichtingen van Gebruiker

De Gebruiker gebruikt de fiets met zorg en als een goede huisvader. Dit houdt onder meer in dat hij de verkeerswetgeving en wegcode respecteert, dat hij zichzelf noch anderen in gevaar brengt, en de Fiets enkel gebruikt op geschikt terrein/ondergrond. De Fiets wordt niet gebruikt voor wedstrijden, bergritten, stunt- of trick-riding noch om zich te verplaatsen door water (buiten het normale verkeer).

Na het gebruik van een Fiets moet de Gebruiker de Fiets en sleutel terugbrengen naar de afgesproken locatie, op het afgesproken tijdstip en in dezelfde staat van werking als die waarin hij hem gekregen heeft, met dien verstande dat hij verondersteld wordt hem in goede staat te hebben gekregen en deze gedurende het gebruik ervan gebruikt heeft als een goede huisvader.

De Gebruiker vervoert geen lading van meer dan 25 kg op de bagagedrager van de (stads/elektrische) Fiets en/of 125 kg in de laadbak van een bakfiets. De Gebruiker vervoert de lading op een veilige manier die het correct en veilig besturen van de Fiets niet verstoort en bij het parkeren doet de Gebruiker de Fiets steeds op slot.

Het is de Gebruiker ten strengste verboden om de Fiets buiten België te gebruiken, veranderingen aan de Fiets aan te brengen, onderdelen ontmantelen, wijzigen of manipuleren, met uitzondering van de hoogteregeling van het zadel.

De Fiets wordt uitsluitend gebruikt door één persoon op een bepaald moment. De Gebruiker mag geen andere personen vervoeren op de Fiets. 

3. Schade aan Fietsten en herstellingen

De Gebruiker is aansprakelijk voor elk geval van schade aan de Fiets tijdens de gebruiksperiode en in dit kader is Lucien gerechtigd eventuele schade of verlies af te trekken van het door de Gebruiker betaalde waarborgbedrag.

De Gebruiker zal elk schadegeval aan (delen van) de Fiets binnen 24 uur na het ontstaan/kennisneming ervan melden aan Lucien, tenzij de Gebruiker door uitzonderlijke omstandigheden redelijkerwijs niet in staat is dergelijke schade te melden, bijvoorbeeld in geval van een ziekenhuisverblijf na een ongeval. Deze verplichting geldt ongeacht de omvang van de schade of het ongeval en ongeacht of de Gebruiker de schade of het ongeval heeft veroorzaakt of niet.

Het is de Gebruiker ten stelligste verboden om zelf herstellingen uit te voeren aan de Fiets of om herstellingen te laten uitvoeren door een derde. Elke door deze bepaling verboden of niet-conforme herstelling zal de Gebruiker worden aangerekend. 

De fietsen zijn verzekerd tegen schade door ongevallen en de Gebruiker en Lucien dienen de schade telkens bij de verzekering aan te geven. Voor verzekerde schadegevallen is het maximum eigen risico van de Gebruiker beperkt tot 200, euro; eventuele kosten boven dit bedrag worden door de verzekering gedekt. Ingeval van niet-verzekerde schade zijn de volledige herstellingskosten voor rekening van de Gebruiker. Lucien zal een offerte opmaken om de schade te herstellen, waarbij de kosten nooit meer zullen bedragen dan de huidige waarde van de Fiets bij aanvang van de verhuurperiode. De herstellingskosten worden door Lucien per geval bepaald, rekening houdend met de leeftijd en de staat van de Fiets. De herstellingskosten dienen door de Gebruiker integraal betaald te worden aan Lucien bij het terugbrengen van de Fiets.

Bij schade aan bijhorende accessoires die eveneens verhuurd werden of deel uitmaakten van de fiets, is er geen vrijstelling of verzekering van toepassing. De Gebruiker zal bij schade de verkoopprijs van dit artikel aangerekend worden.

4. Verlies en diefstal

Om incidenten zoals verlies en diefstal te voorkomen, moet de Fiets altijd op de juiste wijze op slot worden gezet met het/de door Lucien ter beschikking gestelde slot(en). Waar mogelijk moet de Fiets met behulp van het kettingslot aan een object worden bevestigd. Als de Fiets bovendien een batterij heeft, moet de batterij worden verwijderd en op een veilige plaats worden bewaard wanneer deze wordt geparkeerd en moet deze tijdens het rijden altijd worden vastgezet met het meegeleverde slot.

Bij verlies of diefstal van de Fiets is de Gebruiker, tijdens de volledige huurperiode van de Fiets, aansprakelijk voor alle schade die Lucien hierdoor ondervindt en dit minstens ten belope van de vastgelegde bedragen onder de Tarieflijst in bijlage 1 van deze Overeenkomst. Als de reëel geleden schade aan Lucien hoger is dan de bedragen bepaald in de Tarieflijst, zal deze schade volledig verhaald worden op de Gebruiker.

Bij diefstal van de Fiets dient de Gebruiker steeds (i) in het bezit te zijn van de originele meegeleverde sleutel van het fietsslot; (ii) een proces-verbaal van diefstal bij de politie te laten opmaken (frame nummer en sleutelnummers te bekomen bij Lucien) en een kopie hiervan aan Lucien onmiddellijk te bezorgen; (iii) Lucien te verwittigen van zodra hij in kennis is van diefstalgeval van de Fiets(en).

Indien de Gebruiker geen originele sleutel van de fiets of proces-verbaal van de politie kan voorleggen, is de Fiets niet verzekerd en dient de Gebruiker de huidige waarde van de Fiets(en) bij aanvang van de verhuurperiode te vergoeden aan Lucien. De waarde van de Fiets wordt door Lucien in de Tarieflijst bepaald.

Bij het nalaten van de hiervoor genoemde kennisgeving en bij niet opvolgen van de instructies zal de Gebruiker voor de door dit verzuim veroorzaakte schade moeten instaan.

Bij verlies van de sleutel of van enige andere bijhorende accessoire van de Fiets, zal de Gebruiker de vervangingskosten ervan volgens de Tarieflijst moeten betalen. 

5. Betaling

De betaling voor het gebruik van de Fiets gebeurt vooraf op basis van een door Lucien opgemaakte offerte en bij het terugbrengen van de Fiets door de Gebruiker zal Lucien een eindafrekening maken. Daarnaast zal Lucien de Gebruiker extra kosten aanrekenen voor het langer bijhouden van de Fiets in overeenstemming met het vastgestelde huurtarief.

Alle prijzen zijn in euro. Ze zijn inclusief btw volgens het geldende tarief, tenzij duidelijk anders wordt gestipuleerd.

6. Aansprakelijkheid

Lucien is niet aansprakelijk voor enige letsel en schade (waaronder boetes of andere opgelegde geldsancties) die de Gebruiker lijdt als gevolg van het gebruik van het Fiets, behalve in geval van opzettelijk fout, fraude of grove nalatigheid in hoofde van Lucien of voor schade die niet kan worden uitgesloten op grond van dwingende wettelijke bepalingen.

Niets in deze overeenkomst sluit de aansprakelijkheid van Lucien uit voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door de nalatigheid van Lucien.

De Gebruiker stelt Lucien schadeloos op eerste schriftelijke verzoek wat betreft boetes of andere geldelijke sancties die aan Lucien worden opgelegd als gevolg van het gebruik van de Fiets door de Gebruiker.

7. Klachten

Elke klacht moet tijdig en schriftelijk worden ingediend bij Lucien via e-mail naar info@lucien.bike met vermelding “Klacht” in het onderwerp van de mail. 

8. Verwerking van persoonsgegevens

D’Ieteren Automotive SA/NV, Maliestraat 50 in 1050 Brussel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die verband houden met deze overeenkomst. Voor meer informatie over hoe persoonsgegevens worden verwerkt, gelieve ons privacybeleid te raadplegen op de website: https://lucien.bike/nl/pages/privacy-policy.

9. Wijzigingen aan deze Algemene Voorwaarden

Lucien behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden, prijzen en diensten te wijzigen in functie van noodzakelijke toekomstige ontwikkelingen, veranderingen op de markt van de huurfietsen en de veranderlijke economische omstandigheden. Lucien verbindt zich ertoe om de Gebruiker hierover tijdig te informeren.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Op deze Algemene Voorwaarden en onderhavige overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst en die de Partijen niet in der minne kunnen oplossen, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen (België).

11. Algemene bepalingen

De Gebruiker wordt geacht zonder voorbehoud alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de onderhavige overeenkomst te hebben aanvaard.

Deze Algemene Voorwaarden vormen, samen met de documenten waarnaar hierin wordt verwezen, de volledige overeenkomst die tussen de partijen is gesloten met betrekking tot het voorwerp ervan en bevat alles wat eronder is afgesproken.

Een niet- of vertraagde uitoefening door één van de partijen van een recht, machtiging of rechtsmiddel voorzien door de wet of onder deze Algemene Voorwaarden doet op geen enkele manier afbreuk aan de voortgezette uitoefening van dit recht, deze bevoegdheid of dit rechtsmiddel, noch zal dit worden beschouwd als een afstand hiervan.

Lucien zal te allen tijde gerechtigd zijn haar vorderingen op de Gebruiker, van welke aard dan ook, over te dragen aan derden.

Elke kennisgeving van beëindiging of ontbinding moet schriftelijk geschieden. Wanneer een kennisgeving of andere mededeling onder deze Algemene Voorwaarden schriftelijk wordt gedaan, is e-mail voldoende.

Mocht een bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar worden bevonden onder welke wet dan ook, dan wordt de betreffende bepaling geacht geen deel hiervan uit te maken en heeft deze geen invloed op de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van de rest van de Algemene Voorwaarden. In voorkomend geval zal de gebrekkige bepaling vervangt worden door een nieuwe bepaling die zo dicht mogelijk bij hetgeen de partijen aanvankelijk wouden overeenkomen.

Bijlage 1: Tarieflijst

Eigen risico’s van de Gebruiker ingeval van schade, verlies of diefstal

Verlies of diefstal sleutel: €25,00

Schade aan de fiets door onzorgvuldig gebruik (niet verzekerd): Herstelkosten o.b.v. offerte van Lucien

Schade aan de fiets door ongeval (verzekerd) €200,00 max o.b.v. offerte van Lucien

Diefstal fiets (sleutel(s) en PV ingeleverd): €50,00

Diefstal fiets (sleutel of PV niet ingeleverd): Actuele waarde fiets

Diefstal fiets buiten België: Actuele waarde fiets

Verlies van of schade aan accessoires: Verkoopprijs nieuw accessoire