Ga verder naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden online verkoop

Aanvullende voorwaarden van toepassing in het kader van een verkoop afgesloten op afstand

1. Definities

 1. Definities: in deze algemene aanvullende voorwaarden zijn de volgende definities (met hoofdletter) van toepassing:
  1. Overeenkomst: elke overeenkomst die schriftelijk en ondertekend wordt aangegaan tussen Lucien en een Klant, inclusief deze Voorwaarden, en aanpassingen hierop;
  2. Klant: alle natuurlijke of rechtspersonen waar Lucien een Overeenkomst mee aangaat of waarmee Lucien het afsluiten van een Overeenkomst mee onderhandelt;
  3. Consument: de Klant die handelt als natuurlijke persoon buiten de doeleinden van zijn/haar onderneming waar Lucien Producten aan verkoopt en/of levert;
  4. Bestelling: elke bestelling die door een Klant bij Lucien wordt geplaatst, in welke vorm dan ook;
  5. Producten: alle goederen die onder een Overeenkomst vallen;
  6. Lucien: de besloten vennootschap Goodbikes met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1050 Elsene, Maliestraat 50;
  7. Lucien-winkel: een fysieke verkoop- en/of reparatielocatie van Lucien; de huidige adressen zijn terug te vinden op de website van Lucien: https:// lucien.bike/nl/fietsenwinkels/.
  8. Website: dit is de website https://lucien.bike/nl.

2. Algemeen

 1. In het geval van een verkoop afgesloten op afstand (in de zin van artikel I.8.15° Wetboek Economisch recht) zoals op een website, zijn deze Aanvullende Voorwaarden van toepassing in aanvulling op de Algemene Verkoopvoorwaarden. De bepalingen betreffende het herroepingsrecht (zoals vermeld in artikel 4 e.v. hieronder) zijn alleen van toepassing in geval van verkoop aan een Klant-Consument.
 2. Indien de Klant een Consument is die een Product via de Website heeft gekocht, kan het Product vervolgens worden geretourneerd binnen veertien (14) dagen na aankoop. Zie hieronder voor het online retourneerformulier, de voorwaarden en voor het regelen van een afspraak voor het ophalen van het Product.
 3. Als een Klant voldoet aan de definitie van “Consument”, heeft de Klant het recht om een aangekocht Product te herroepen conform hetgeen bepaald is in onderhavige aanvullende voorwaarden en een bestelling in te trekken zonder opgave van reden.

3. Bestelling via de Website

 1. Alvorens een verkoop definitief is zal de Klant na het invullen van zijn gegevens en deze aanvullende voorwaarden te hebben aanvaard, een bevestigings-e-mail ontvangen. Lucien garandeert dat het Product dan niet verder zal verkocht worden gedurende een periode van zeven (7) werkdagen. Binnen deze periode van zeven (7) werkdagen, moet de Klant het volledige saldo van het Product hebben overgemaakt in overeenstemming met de modaliteiten zoals uiteengezet in de bevestigings-e-mail.
 2. Het Product wordt dan gedurende deze periode ten gunste van de Klant gereserveerd. Het is Lucien verboden gedurende deze periode het Product aan een derde partij te verkopen, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen met de Klant. Lucien houdt zich het recht voor om de Klant binnen de twee (2) werkdagen in te lichten in geval het bestelde Product niet meer beschikbaar was ten tijde van de bestelling (doordat bijvoorbeeld het Product net eerder werd aangekocht). De Klant aanvaardt om met Lucien een alternatief overeen te komen.
 3. De verkoop wordt pas definitief nadat Lucien de betaling van het volledige saldo heeft ontvangen.
 4. Indien de verkoop een voorschot voorziet, bepaald in het exclusieve belang van Lucien, dan wordt de verkoop afgesloten onder de opschortende voorwaarde van de ontvangst op de bankrekening van Lucien van het bedrag van het overeengekomen voorschot. Zolang het voorschot niet is ontvangen op de bankrekening aangegeven door Lucien, is de verkoop niet voltooid, tenzij Lucien uitdrukkelijk en schriftelijk verzaakt aan deze opschortende voorwaarde, waarbij hij de enige is die dit mag doen.
 5. Als de Klant de verkoop vóór de levering van het Product beëindigt, heeft Lucien recht op een schadevergoeding die overeenkomt met de werkelijk geleden schade, doch beperkt tot 15% van de totale verkoopprijs van het Product.

4. Inspectie en klachten

 1. De Klant is verplicht om de Producten onmiddellijk bij ontvangst zorgvuldig te inspecteren of ze na ontvangst te laten onderzoeken door de Klant zelf of een derde die volgens zijn/haar instructies handelt, afhankelijk van welke van de gebeurtenissen eerder is. Lucien dient niet later dan binnen 5 (vijf) kalenderdagen na ontvangst van de Producten schriftelijk te worden geïnformeerd via webshop@lucien.bike voor klachten met betrekking tot gebreken van de Producten of verschillen in aantal, gewicht of kwaliteit tussen de geleverde Producten en de specificatie ervan in de desbetreffende bestelbevestiging of factuur. De kennisgeving van de Klant bevat minimaal een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de klachten met betrekking tot de gebreken waarop de Klant zich beroept, en bij voorkeur foto’s van de gebreken. De Klant moet Lucien schriftelijk op de hoogte stellen van gebreken die redelijkerwijs niet binnen de hierboven genoemde periode ontdekt hadden kunnen worden, onmiddellijk nadat ze worden ontdekt, maar in geen geval later dan binnen veertien (14) kalenderdagen na de ontvangst van de Producten. Kennisgeving van uiterlijke schade kan alleen door Lucien worden aangenomen voor eerste gebruik van het Product. Indien de Klant nalaat Lucien in te lichten binnen de bovengenoemde termijn, vervalt zijn/haar recht om een dergelijke onregelmatigheid of gebrek te claimen.
 2. De Klant is verplicht om na constatering van een onregelmatigheid of gebrek het gebruik van de Producten in kwestie te staken. Indien hier niet aan wordt voldaan, vervalt het recht om een dergelijke onregelmatigheid of gebrek te claimen. De Klant zal Lucien voorzien van alle nodige medewerking om de klacht te onderzoeken.

5. Herroeping – principes en modaliteiten

 1. In overeenstemming met Boek VI, Titel 3, Hoofdstuk 2 van het Wetboek Economisch Recht, heeft de Klant het recht om het contract zonder opgave van reden te herroepen, zolang de Klant de aard, de kenmerken en de werking van het Product niet kon vaststellen, en dit ten laatste binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag na de dag waarop de Klant fysiek het Product in bezit nam (namelijk bij de levering).
 2. Te dien einde, kan de Klant een brief (bv. schriftelijk per post of e-mail) naar Lucien sturen waarin hij ondubbelzinnig zijn wens tot herroeping uitdrukt en die de elementen bevat om hem te identificeren (naam, adres, nummer van de bestelbon). Hij kan hiervoor gebruik maken het modelformulier voor herroeping voorzien in het Wetboek Economisch Recht (beschikbaar op Formulier-herroeping.pdf (fgov.be)).
 3. De Klant moet zo snel mogelijk contact opnemen met Lucien om een afspraak te maken voor de teruggave van het Product. In geval van niet-naleving van de afgesproken tijd voor de teruggave-afspraak, is de Klant een schadevergoeding verschuldigd van €100 per dag vertraging.
 4. De Klant moet het Product op zijn kosten en in elk geval niet later dan veertien (14) kalenderdagen na de kennisgeving van zijn besluit van herroeping, terugbrengen daar waar hij er levering van heeft genomen bij Lucien, tenzij anders overeengekomen met Lucien.
 5. Als de Producten worden geleverd in meerdere deelpartijen, vervalt de herroepingsperiode na veertien (14) kalenderdagen na de dag dat de Klant de laatste zending/partij fysiek in ontvangst neemt.
 6. Tijdens de teruggave-afspraak van het Product zal een tegenstelbare beschrijving van de staat van het Product, met inbegrip van het aantal afgelegde kilometers van de fiets, worden opgesteld door een derde onderneming, daartoe bevoegd. De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat, tenzij de Klant het tegendeel bewijst, het Product volledig aan hem is geleverd (conform de bestelbon), in perfecte staat van reinheid en werking, en dat bijgevolg de ondertekende bestelbon geldt als beginstaat van het Product.
 7. Voorafgaand aan de teruggave-afspraak en in de tegenstelbare beschrijving van de staat van het Product, heeft de Klant de buitenkant van het Product grondig schoongemaakt. Anders wordt het Product schoongemaakt tijdens de teruggave-afspraak, en de redelijke kosten worden ten laste van de Klant gelegd (minimum €75).
 8. De Klant dient het Product tijdens de eerste veertien (14) kalenderdagen met uiterste zorg te behandelen. Als Consument is de Klant alleen aansprakelijk voor verminderde waarde van de goederen die voortkomt uit hantering anders dan die nodig is om de aard, kenmerken en werking van de Producten vast te stellen. Om de aard, kenmerken en werking van de Producten vast te stellen, kan het Product op dezelfde wijze gehanteerd en geïnspecteerd worden als een Klant zou mogen doen in een winkel. Het installeren van de pedalen en/of aanpassing van het stuur en/of zadel veroorzaken doorgaans kleine krassen. Voor zover deze handelingen niet noodzakelijk zijn om de aard, kenmerken en werking van het Product vast te stellen, ben Je aansprakelijk jegens Lucien voor enige vermindering van waarde die door deze handelingen werd veroorzaakt.

6. Herroeping – voorwaarden

 1. De Klant kan zijn herroepingsrecht niet uitoefenen, in overeenstemming met artikel VI.53 Wetboek Economisch Recht:
  1. als het Product is geconfigureerd volgens de specificaties van de Klant of duidelijk is gepersonaliseerd; en/of
  2. als alle wettelijke documenten van het Product niet uiterlijk op het moment van teruggave van het Product worden teruggegeven; en/of
  3. als het aantal kilometers dat met het Product is afgelegd sinds levering meer dan 50 km bedraagt; en/of
  4. als het Product niet meer de eigendom is van de Klant , is doorverkocht of is overgedragen aan een natuurlijke of rechtspersoon, of het voorwerp uitmaakt van een zekerheid (pandrecht, enz.).
 2. De Klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van het Product die het gevolg is van het behandelen ervan dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen zoals vermeldt in artikel 6.8 hierboven. Bijgevolg, als de Klant het herroepingsrecht uitoefent:
  1. moet de Klant het Product in perfecte staat van reinheid terugbrengen, in perfecte werkende staat en volledig (het Product moet alle accessoires, opties, uitrusting die initieel aanwezig waren en tegelijk met het Product werden geleverd). Het Product kan niet gewijzigd zijn geweest zonder de schriftelijke toestemming van Lucien en kan in het algemeen niet het voorwerp zijn geweest van een oorzaak die de garantie beperkt of uitsluit. Anders is de Klant een vergoeding verschuldigd die wordt berekend op basis van de marktwaarde van het Product , rekening houdend met de schade die vastgesteld werd in de tegenstelbare beschrijving van de staat van het Product ; en
  2. moet de Klant , als het aantal kilometers dat is afgelegd sinds de levering groter is dan 50 km, Lucien vergoeden voor elke kilometer die boven deze drempel van 50 km werd afgelegd, ten belope van €0,50 per kilometer (inclusief alle belastingen); en
  3. zal de Klant een redelijke vergoeding verschuldigd zijn ter dekking van de kosten die Lucien heeft gemaakt in het kader van de geleverde diensten tot het moment waarop de Klant hem op de hoogte heeft gebracht van de uitoefening van het herroepingsrecht (transportkosten, voertuigvoorbereidingskosten, administratieve formaliteiten, enz.); en
  4. in het algemeen zal de Klant een vergoeding verschuldigd zijn die in mindering van een door Lucien eventuele terugbetaling zal komen als hij het Product heeft gebruikt op een manier die niet in overeenstemming is met het normale gebruik ervan, of als hij langdurig en onnodig gebruik van het Product heeft gemaakt.
 3. De Klant blijft verantwoordelijk voor alle kosten, die eventueel later opeisbaar worden, die hem toerekenbaar zijn daar het Product in zijn bezit was, zoals onbetaalde overtredingen of eigendomsbelastingen.
 4. Alle kosten die de Klant heeft gemaakt om het Product te verzekeren, of andere belastingen blijven ten laste van de Klant.
 5. Als de Klant het Product via een derde partij (kredietgever, financieringshuur, verhuurder, enz.) heeft gefinancierd, zou hij kunnen worden onderworpen aan andere voorwaarden in deze financieringsovereenkomst die buiten de controle van Lucien liggen.

7. Herroeping – terugbetaling

 1. Lucien betaalt alle van de Klant ontvangen betalingen terug, inclusief de directe leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat de Klant, indien van toepassing, voor een andere wijze van levering dan de door Lucien aangeboden goedkoopste standaardlevering heeft gekozen), echter verminderd met de bedragen die de Klant aan Lucien verschuldigd is en in het bijzonder met de vergoedingen ten laste van de koper die het gevolg zijn van het behandelen van het Product dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Het bedrag van de totale verkoopprijs, inclusief het voorschot dat door de koper is betaald, zal in het bijzonder voor een dergelijke compensatie worden gebruikt.
 2. Tenzij anders overeengekomen tussen de Klant en Lucien, zal de terugbetaling uitgevoerd worden op de bankrekening die werd gebruikt voor de betaling van het Product door de Klant, onder voorbehoud van het naleven van de anti-witwasregelgeving.
 3. De terugbetaling zal zonder onredelijke vertraging plaatsvinden en in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen vanaf de datum waarop Lucien het Product van de Klant heeft teruggekregen.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Op de huidige Voorwaarden en alle andere Overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.
 2. In geval van geschil, zijn volgende rechters, naar keuze van de eiser, bevoegd om kennis te nemen van de vordering: 1) de rechtbank van de woonplaats van de verweerder of een van de verweerders; 2) de rechtbank van de plaats van levering of van de plaats waar de verbintenissen voorwerp van het geschil ontstaan of uitgevoerd worden of; 3) de rechtbank van de woonplaats van de Klant.

9. Wijziging van de voorwaarden

 1. Tenzij hierin anders is bepaald, kunnen deze voorwaarden door Lucien zonder kennisgeving aan de Klant worden gewijzigd. Behoudens als hierin of daarin anders is bepaald, zijn de gewijzigde Voorwaarden vanaf de dag van kennisgeving van toepassing op alle nieuwe Overeenkomsten en op alle huidige Overeenkomsten indien en voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van kennisgeving. Tenzij anders is bepaald op dergelijke websites, zijn alle wijzigingen direct na de plaatsing van kracht en van toepassing op alle toegang tot en gebruik van de desbetreffende website nadien. Tenzij anders is bepaald op de Website, betekent het feit dat de Klant de website na het plaatsen van herziene voorwaarden blijft gebruiken dat hij/zij de wijzigingen aanvaardt en hiermee instemt.

Algemene voorwaarden voor in de winkels

1. Prijzen

1.1 De prijzen, inclusief btw en alle andere taksen, overeengekomen met de koper en vermeld op de bestelbon zijn vast en definitief. De prijs van de op bestendige wijze aangebrachte toebehoren wordt in de aangekondigde prijs inbegrepen geacht.

2. Definities

2.1 Goodbikes is een Besloten Vennootschap (KBO-nummer 0716.788.428) met zetel te Maliestraat 50, 1050 Brussel. Goodbikes BV wordt in deze voorwaarden verder gedefinieerd onder haar commerciële naam “Lucien”.

2.2 Het “Goed” en de “Goederen” worden voor deze voorwaarden gedefinieerd als alle zaken die Lucien verkoopt in zijn vestigingen, inclusief maar niet beperkt tot fietsen, elektrische fietsen (incl. speed pedelecs), fietsaccessoires, helmen en fietskledij.

3. Leveringsdatum

3.1 De leveringstermijn is 180 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien voornoemde levertermijn niet kan worden nageleefd meldt Lucien dit aan de koper om een nieuwe leveringsdatum overeen te komen.

4. Betaling

4.1 De integrale betaling, of het saldo bij de betaling van een voorschot, contant op het ogenblik van de levering, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

4.2 Bij gebreke aan volledige betaling bij de levering, is de op de verschuldigde som, na het verstrijken van een termijn van 14 kalenderdagen die ingaat op de 3e werkdag na verzending van een kosteloze herinnering, een interest aan de referentie-interestvoet vermeerderd met 8% bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, verschuldigd. Wanneer de herinnering langs elektronische weg wordt verzonden, vangt de termijn van veertien kalenderdagen aan op de kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering werd verzonden aan de koper.

4.3 Bovenop de bovenvermelde interesten, is de koper aan Lucien een vergoeding verschuldigd van:

 • 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;
 • 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;
 • 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

4.4 Lucien is eenzelfde vergoeding verschuldigd indien hij zijn betalingsverplichtingen niet nakomt.

4.5 In het licht van artikel XIX.3 Wetboek Economisch Recht, verstrekt Lucien onverwijld op verzoek van de koper, op een duurzame drager, alle bewijsstukken van de schuld en alle nodige informatie over hoe een betwisting van de schuld in te dienen.

5. Levering en conformiteit

5.1 De levering van het Goed heeft plaats in het verkooppunt waar de verkoopovereenkomst is afgesloten, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen.

5.2 De koper wordt door Lucien op de hoogte gebracht wanneer de bestelling beschikbaar is voor afhaling. Lucien heeft aan zijn leveringsplicht voldaan van zodra het bestelde Goed aan de koper werd aangeboden. De koper is ertoe gehouden het bestelde Goed op te halen binnen de 10 dagen, behoudens schriftelijk een andere termijn is overeengekomen.

5.3 Indien de koper weigert het Goed op de leveringsdatum of - termijn in ontvangst te nemen niettegenstaande volledige betaling, heeft Lucien het recht om, na verloop van 10 kalenderdagen vanaf het verzenden van een e-mail, de verkoop te verbreken en een vergoeding te eisen die overeenstemt met de werkelijk opgelopen schade, evenwel beperkt tot 15% van de totale verkoopprijs van het Goed.

5.4 De koper kan de bestelling van het Goed schriftelijk annuleren en de koop verbreken tot 5 dagen voor de afgesproken leverdatum. Deze annulering geeft Lucien het recht op een vergoeding die overeenstemt met de werkelijk opgelopen schade, evenwel beperkt tot 10% van de totale verkoopprijs van het Goed.

5.5 De koper draagt alle risico’s met betrekking tot het Goed vanaf de effectieve levering overeenkomstig artikel 5.2 hierboven.

5.6 De koper is verplicht om de Goederen onmiddellijk bij ontvangst zorgvuldig te inspecteren of ze na ontvangst te (laten) onderzoeken. Lucien dient niet later dan binnen 5 (vijf) kalenderdagen na ontvangst van de Goederen schriftelijk te worden geïnformeerd via info@lucien.bike voor klachten met betrekking tot enige gebrek aan conformiteit, gebreken van de Goederen of verschillen in aantal, gewicht of kwaliteit tussen de geleverde Goederen en de specificatie ervan in de desbetreffende bestelbevestiging of factuur. Kennisgeving van uiterlijke schade kan alleen door Lucien worden aangenomen voor eerste gebruik van de Goederen. Indien de koper nalaat Lucien in te lichten binnen de bovengenoemde termijn, vervalt zijn/haar recht om een dergelijke onregelmatigheid of gebrek te claimen.

5.7 De koper is verplicht om na de vaststelling van een onregelmatigheid of gebrek, het gebruik van het Goed in kwestie te staken. Indien hier niet aan wordt voldaan, vervalt het recht om een dergelijke onregelmatigheid of gebrek te claimen. De koper zal Lucien voorzien van alle nodige medewerking om de klacht te onderzoeken.

5.8 De koper heeft geen retourneerrecht bij de aankoop van een Goed in een van de verkooppunten van Lucien.

6. Eigendoms- en risico-overdracht

6.1 Het Goed blijft eigendom van Lucien tot de volledige betaling van de prijs.

6.2 Overeenkomstig artikel VI.44 van het Wetboek Economisch Recht, wordt het risico op verlies of beschadiging van het Goed aan de koper overgedragen zodra hij of een door hem aangewezen persoon, die niet de vervoerder is, het Goed fysiek in bezit neemt.

6.3 Wanneer de verkoopovereenkomst voorziet in de verzending van het Goed, wordt het risico op verlies of beschadiging van het Goed overgedragen aan de koper op het ogenblik van zijn levering aan de vervoerder die door de koper belast is met het vervoer en voor zover de keuze voor deze vervoerder niet door Lucien werd geboden.

7. Productieproces

7.1 De koper erkent ingelicht te zijn over en aanvaardt het evolutieproces inzake productie, technieken, technologie en design in de mobiliteitssector, in die zin dat sommige details kunnen afwijken van het model van het bestelde Goed. Deze mogen evenwel geenszins afbreuk doen aan de specifieke kenmerken en/of het bijzonder door de koper beoogd gebruik zoals vermeld op de voorzijde van de bestelbon.

7.2 Indien de productie van het bestelde Goed zou worden stopgezet of beperkt na afsluiting van de verkoopovereenkomst, dan is de verkoop van rechtswege ontbonden, zonder recht op enige schadevergoeding ten voordele van de koper. Lucien zal een in dit geval een nieuwe offerte opstellen die zo nauw mogelijk aansluit aan de vraag van de koper.

8. Garantie

8.1 Overeenkomstig de artikelen 1649 bis tot 1649octies van het oud Burgerlijk Wetboek is Lucien jegens de koper aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van het Goed en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee (2) jaar te rekenen vanaf voornoemde levering. In het geval van tweedehands Goederen geldt een garantietermijn van een (1) jaar. Meer informatie over het garantiebeleid is te vinden op de website van Lucien (https://lucien.bike/nl/pages/klantenservice/garantiebeleid/).

8.2 Na verloop van de wettelijke garantie zoals voorzien in de vorige alinea, geniet de koper eveneens van de wettelijke garantie voor verborgen gebreken zoals bepaald in de artikelen 1641 tot 1649 van het oud Burgerlijk Wetboek indien het verborgen gebrek bestond op het ogenblik van de levering en voor zover het verborgen gebrek het Goedongeschikt maakt voor het gebruik waartoe het is bestemd of het gebruik ervan aanzienlijk vermindert.

8.3 Elk conformiteitsgebrek moet aan Lucien per aangetekende brief gemeld worden binnen een termijn van twee maanden vanaf het ogenblik waarop de koper het heeft vastgesteld. Elk verborgen gebrek moet aan Lucien per aangetekende brief gemeld worden binnen een termijn van twee maanden vanaf het ogenblik waarop de koper het heeft vastgesteld of het normalerwijze had moeten vaststellen.

8.4 De koper verbindt zich ertoe het nodige te doen om de schade niet te verergeren, desgevallend door het Goed niet te gebruiken. Bij verzuim zal met deze verergering rekening gehouden worden om de graad van tussenkomst van Lucien te bepalen.

9. Financiering en mogelijkheid om van de verkoopovereenkomst af te zien

9.1 Een eventuele financiering gebeurt overeenkomstig het Wetboek Economisch Recht, en in het bijzonder haar art. VII 83 met betrekking tot de mogelijkheid om van de verkoopovereenkomst af te zien. Indien de financiering gebeurt door Lucien of door tussenkomst van Lucien, dan zal hiervan melding worden gemaakt op de voorzijde van de verkoopovereenkomst.

9.2 Indien op de voorzijde van het verkoopovereenkomst voorzien is dat de verkoop werd gesloten onder de opschortende voorwaarde van de toekenning van een financiering, zonder tussenkomst van Lucien bij het afsluiten van de verkoopovereenkomst en indien deze financiering geweigerd wordt door de kredietinstelling, dan zal de koper Lucien hiervan binnen de 8 kalenderdagen op de hoogte stellen. Bovendien, zal het schriftelijk bewijs van deze weigering tot financiering moeten gemeld worden per brief gericht aan Lucien binnen de maand van de ondertekening van de bestelbon. Het eventueel betaalde voorschot zal, in dat geval, onmiddellijk terugbetaald worden aan de koper. Gebeurt dit niet, dan zal Lucien aan de koper een vergoeding kunnen eisen die beperkt is tot 15% van de totale verkoopprijs van het goed.

9.3 De verkopen op salons, beurzen en tentoonstellingen, voor zover de betaling niet contant plaatsvindt, worden bovendien geregeld door art. XIV. 41 en volgende van het Wetboek Economisch Recht van deze voor wat de voorziene bedenktermijn betreft.

10. Overname van een tweedehands fiets

10.1 Bepaalde winkels van Lucien bieden de mogelijkheid aan een tweedehands fiets over te nemen. De meest recente voorwaarden voor de overname van een tweedehands fiets zijn beschikbaar in desbetreffende Lucien winkels. Lucien behoudt zich ten allen tijden het recht voor de waardebepaling van een tweedehands fiets of de overname van een tweedehands fiets te weigeren.

11. Overmacht

11.1 De partij die een geval van overmacht inroept, brengt de andere hiervan binnen de 8 kalenderdagen van zijn kennisneming van het voorval per aangetekende brief op de hoogte.

12. Geschillen en bevoegde rechtbank

12.1 De koper kan een klacht in verband met de gesloten verkoopovereenkomst richten aan Lucien waarvan de contactgegevens vermeld staan op de voorzijde van de bestelbon.

12.2 In geval van een geschil verbinden Lucien en koper zich ertoe alles in het werk te stellen om tot een minnelijke schikking te komen. Bij gebreke aan een minnelijke oplossing, zijn volgende rechtbanken, naar keuze van de eiser, bevoegd om kennis te nemen van de vordering: 1) de bevoegde rechtbank van de woonplaats van de verweerder of een van de verweerders; 2) de bevoegde rechtbank van de plaats van levering of van de plaats waar de verbintenissen voorwerp van het geschil ontstaan of uitgevoerd worden of; 3) de bevoegde rechtbank van de woonplaats van de koper.

13. Verwerking van persoonsgegevens

13.1 Alle persoonsgegevens die verzameld worden over de koper, worden conform de geldende wettelijke verplichtingen verwerkt. D’Ieteren Automotive SA/NV, Maliestraat 50 in 1050 Brussel, KBO 0466.909.993, is de verwerkingsverantwoordelijk van deze persoonsgegevens. Iedere vraag omtrent dit onderwerp kan schriftelijk gesteld worden aan D’Ieteren Automotive SA/NV alsook elektronisch naar privacy@lucien.bike.

13.2 Informatie over het type verwerkte gegevens, met welk doel ze worden verwerkt en welke uw rechten ter zake zijn (recht op toegang, recht op overdraagbaarheid van de gegevens, recht op rechtzetting, recht om vergeten te worden, recht om direct marketing te weigeren, recht om bij de bevoegde overheid een klacht in te dienen) kan bekomen worden door een schriftelijke aanvraag bij D’Ieteren Automotive SA/NV. Deze informatie ook geraadpleegd worden op de website www.dieteren.be/nl/privacypolicy/.

14. Hoedanigheid en verbintenisverklaring van de koper

14.1 Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing wanneer de koper een consument is in de zin van het Wetboek Economisch Recht, d.w.z. wanneer hij het Goed dat het voorwerp van deze verkoopovereenkomst uitmaakt, aanschaft of gebruikt voor niet-beroepsmatige of niet-commerciële doeleinden.

14.2 Wanneer de koper geen consument is in de zin van artikel 14.1 hierboven, zijn deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing, maar dan met uitzondering van de artikelen 1, 3, 4.2 - 4.5, 8, 9, 12.2. In dat geval:

14.2.1 Inzake artikel 1 zijn de op de bestelbon en de verkoopovereenkomst vermelde prijzen vatbaar voor verhoging indien de fabrikant de aanbevolen verkoopsprijs verhoogt.

14.2.2 Is volgend artikel 3 van toepassing: “De opgegeven leveringsdatum of -termijn is louter indicatief en zonder vaste verbintenis vanwege de verkoper.”

14.2.3 Is volgend artikel 4.2 van toepassing: “Bij gebreke aan volledige betaling bij levering, is op de verschuldigde som interesten bij laattijdige betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd aan de interestvoet van toepassing volgens de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.”

14.2.4 Is volgend artikel 4.3 van toepassing: “Bovenop de bovenvermelde interesten, is de koper aan Lucien een vergoeding verschuldigd gelijk aan de werkelijk opgelopen schade door Lucien, doch beperkt tot 15% van de verkoopprijs van het Goed.”

14.2.5 Is volgend artikel 8 van toepassing: “8.1 De zichtbare gebreken moeten onverwijld per aangetekende brief aan Lucien gemeld worden. De overige zichtbare gebreken moeten per aangetekende brief aan Lucien gemeld worden, ten laatst binnen de 10 kalenderdagen vanaf de levering. De koper geniet van de wettelijke garantie voor verborgen gebreken bepaald in de artikelen 1641 tot 1649 van het oud Burgerlijk Wetboek indien het verborgen gebrek bestond op het ogenblik van de levering en voor zover het verborgen gebrek het Goed ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe het bestemd is of het gebruik ervan aanzienlijk vermindert. Elk verborgen gebrek moet aan Lucien per aangetekende brief gemeld worden binnen een termijn van twee maanden vanaf het ogenblik waarop de koper het heeft vastgesteld of het normalerwijze had moeten vaststellen.”

14.2.6 Is volgend artikel 12.2 van toepassing: ”In geval van een geschil verbinden Lucien en koper zich ertoe alles in het werk te stellen om tot een minnelijke schikking te komen. Bij gebrek aan een minnelijke schikking zijn de rechtbanken van de zetel van Lucien uitsluitend bevoegd voor het geschil.”

14.3 De koper verbindt er zich uitdrukkelijk toe het Goed te verwerven voor persoonlijk gebruik of met het oog op verhuur of leasing en niet om het met commerciële doeleinden (winstoogmerk) voort te verkopen. Als de koper deze verbintenis niet naleeft, behoudt Lucien zich het recht voor:

 • Hetzij de verkoop als ontbonden te beschouwen zonder dat Lucien tot enige schadeloosstelling gehouden zal zijn;
 • Hetzij van de koper een schadevergoeding te vorderen gelijk aan 10% van de verkoopprijs van het Goed;
 • Hetzij de uitvoering van elke andere lopende bestelling op te schorten zolang de koper zijn verbintenis niet bevestigd heeft om hogervermelde verplichting te respecteren voor wat betreft de andere bestelde Goederen.

Versie van 13/12/2023

Algemene voorwaarden: gebruik vervang- en verhuurfietsen

Bekijk hier de algemene voorwaarden voor het gebruik van een vervang en huurfiets bij Lucien.